Om oss / About us

Imam Ali Islamic Center är en självständig, religiös och ideell församling som startades av en grupp shiamuslimer, 1997. Församlingen som består av flera föreningar arrangerar sina aktiviteter i enlighet med islam och den svenska lagen. Centret upprätthåller utöver de kontinuerliga och regelbundna aktiviteterna såsom daglig gemensam bön, fredagsbön, psalmläsning etc., även andra religiösa och kulturella högtider som intresserar muslimerna, i synnerhet shia, i Skandinavien.  Centret syftar, bland annat, till att skapa en mer vänskaplig relation och samarbete med olika institutioner, bland annat statliga, för att underlätta integrationen av muslimerna i det svenska samhället.

Imam Ali Islamic Center har även en administrativ avdelning som erbjuder religiösa vigslar, skilsmässor, utfärdande av olika intyg samt andra tjänster som ni kan hitta under menyn: Kontoret Under helgerna erbjuder centret utbildning för barn och ungdomar.

 

Det finns flera föreningar som är aktiva och sitter i församlingen: Svenska Islamiska Unionen, Imam Ali Islamic Center och Al-Wahda kulturförening.

 

Imam Ali Islamic Centers program

Centers aktiviteter är indelade i regelbundna och oregelbundna

 

De regelbundna aktiviteterna:

 1. Gemensam bön av de dagliga bönerna, undantaget morgonbön.
 2. Fredagsbön.
 3. Koranrecitation, Lördagar 17:00 - 19:00
 4. Psalm (Komeils åkallelse) 19:00 - 21:00 på torsdagskvällar.
 5. Månaden Ramadan högtidlighålls genom dagliga böner, koranläsningar, föreläsningar, gemensam fastebrytning etc.
 6. Under Muharram hålls sorgceremonier tillägnad imam Husseins tragiska martyrskap.   

 

De oregelbundna aktiviteterna som upprätthålls:

 1. Födelsedagsfirande för islams fjorton heliga personer(Profeten, de tolv imamerna och Fatima frid vare med dem)
 2. Sorgeceremonier över de 13 heligas martyrskap eller bortgång.
 3. Seminarier samt konferenser med olika tema och målgrupper
 4. Underhållning och utbildningsläger för familjer och ungdomar.
 5. samt andra aktiviteter

 

För mer information är ni välkomna atkontakta oss.

 

 

 

 

***************************************** 

 

 

 

In English:

 

About us:

 

Imam Ali Islamic Center is an independent, religious and ideal association founded by a group of Shi Muslims, 1997. The association organizes its activities in accordance with Islam and the Swedish law. The Center maintains in addition to the continuous and regular activities such as daily communal prayer, Friday prayer, psalm reading etc., including other religious and cultural celebrations that interest Muslims, especially Shia, in Scandinavia. The Center aims, inter alia, to create a more friendly relationship and cooperation with various institutions, including government, to facilitate the integration of Muslims in Swedish society.
The Imam Ali Islamic Center also has an administrative department that offers religious ceremonies, divorces, certificates and other services that you can find under the menu: Office During the weekend, the Center offers education for children and adolescents.
 
Center activities are divided into regular and irregular:
 
The regular activities:
 
- Joint prayer of the daily prayers, except for morning prayers.
- Friday prayers.
- Koranrecitation, Thursday 17.00 - 19.00
- Psalm (Komeil's call) 19:00 - 21:00 on Thursday nights.
- The month of Ramadan is celebrated through daily prayers, Quran readings, lectures, common fast breaking etc.
- During Muharram, sorceries are dedicated to Imam Hussein's tragic martyrdom.
 
 
The irregular activities maintained:
 
- Birthday Celebration of Islam's Fourteen Saints (The Prophet, the Twelve Imams and Fatima Peace be with them)
- Care ceremonies over the 13th century holy martyrdom or passing away.
- Seminars and conferences with different themes and audiences.
- Entertainment and education camps for families and young people.
- as well as other activities
 
For more information, please feel free to contact us.