Moskéavgift, ett sätt att stötta din församling. Nu kan du betala uppbördshjälp till ISS via skatteverket.

Efter beslutet från regeringen i februari 2017 får Islamiska Shaisamfund i Sverige (ISS) få uppbördshjälp eller så kallad moskéavgift från intresserade.
 
Du är välkommen att bli en del av Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om islam, shiism, tro, livet eller tankar kring dig själv eller din familj, men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld.
 
 
Moskéavgiften! 
 
ISS har som registrerat trossamfund, regeringens medgivande till statlig hjälp med att ta in avgifter. Den statliga hjälpen förutsätter att de som betalar avgift via skattesystemet samtycker till detta. En insänd medgivandeblankett gäller som samtycke.
 
ISS lämnar uppgift till Skatteverket om procentsats för avgiften och personnummer för alla som gett sitt medgivande. Skatteförvaltningen behandlar uppgifterna i det centrala skatteregistret på samma sätt som övriga uppgifter vid den årliga taxeringen. Att avgiften betalas via skattesystemet innebär att den behandlas som en skatt fullt ut.
 
Hur mycket du betalar i moskéavgift beror dels på din inkomst. Moskéavgiften är 0,7 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst
 
Avgiften ingår i den preliminära och den slutliga skatten. Avgiften redovisas i slutskattebeskedet tillsammans med övriga skatter och avgifter. Uppgift om avgiftsskyldighet (vilket samfund avgiften avser) är sekretessbelagd. Skatteförvaltningen får enligt skatteregisterlagen registrera uppgift om avgiftsskyldighet och avgiften.
 
ISS är juridiskt ansvarig för registret över de som gett sitt samtycke till moskéavgift. De inkomstuppgifter som samfundet behöver för att fördela moskéavgiften till församlingarna behandlas med sekretess.
 
Den som återkallar sitt medgivande om moskéavgift kommer att få en skriftlig bekräftelse på detta från ISS.
 
Den som anser sig felaktigt ha blivit påförd avgift ska i första hand vända sig till ISS. Om det gäller beräkningen av avgiften kan man vända sig till den lokala skattemyndigheten.
 
Medgivandet till moskéavgift omfattar helår och utifrån förhållandet som gäller den 1 november året innan. En anmälan som kommer in före den 1 november gäller för hela det nästkommande året med start den 1 januari.
 
Man kan när som helst säga upp sitt medgivande till moskéavgift. En sådan skriftlig uppsägning skall skickas in och vara trossamfundet tillhanda senast den 31 oktober för att det inte skall dras någon avgift det nästkommande året.
 
 
 
 
 
 
 
 
En gåva till församlingarna!
 
Din moskéavgift går till den församling som du själv väljer i medgivandeblanketten.
 
Stödet kan vara direkta ekonomiska bidrag, samordning på nationell nivå, handledning, pionjärresurser vid nystart och regionala församlingsutvecklare. 
 
Med moskéavgiften stödjer vi även församlingar som vill nå nya målgrupper, till exempel integrations- och mångfaldsarbete eller ungdoms- och kvinnosatsningar där det krävs extra resurser. 
 
Församlingar kan också få stöd för att klara en anställning av en imam eller predikant under en högtid.
 
 
 
 
 
Vänligen fyll i, skriv under och skicka medgivandet portofritt till: 
 
Imam Ali Islamic Center
Svarspost
20685727
175 20 Järfälla
 
Ni kan även beställa blanketten genom att skicka ett mejl eller ringa till oss. Då skickar vi blankettn hem till er via posten. Klicka här för att se våra kontaktuppgifter.
 
OBS! I medgivandet, i första fråga ska du skriva namn på den församling som du vill stötta. I blanketten står "svenska islamiska unionen" i "Järfälla" som församlingens namn och ort, vilket tillhör Imam Ali Islamic Center. Om du vill stötta en annan församling inom Islamiska Shiasamfund i Sverige (ISS) ska du istället klicka här för att ladda ner en tomt blankett och skriv istället namn på den församling du vill stötta.
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************************
 
 
 
 
Frågor och svar om moskéavgift 
 
 
 
Hur mycket är moskéavgiften?
 
0,7% av din årsinkomst.
 
Moskéavgiften dras på skattsedeln - naturligtvis efter ditt medgivande. 
 
Det är ett bekvämt sätt att ge stöd till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar. 
 
Moskéavgiften gör det enklare för församlingen att driva verksamheten planera ekonomin.
 
 
 
Hur betalar man ?
 
Hur gör jag för att ge moskéavgift till min församling?
 
Fyll i blanketten ”Medgivande för moskéavgift” och skicka in den till ISS eller till din förening som är medlem inom ISS.
 
Medgivande-blanketten finns också på vår hemsida. 
 
 
 
Vilken församling kan få min moskéavgift? 
 
Den församling som du tillhör eller är aktiv i, om den anslutit sig till trossamfundet ISS.
 
 
 
 
MOSKEAVGIFTEN GÖR GOTT FÖR MÅNGA
 
När vi är många som ger moskéavgiften betyder det skillnad för shiamuslimska församlingar. Regelbundenhet är lika bra för församlingens ekonomi som för din egen.
 
Avgiften tas från din inkomst precis som skatt och andra avgifter. Församlingen får medel regelbundet under hela året, vilket gör det lätt att planera verksamheten. 
 
Att ge sin moskéavgift till ISS är ett enkelt sätt att regelbundet tillföra både den egna församlingen och de gemensamma satsningarna ekonomiska medel. 
 
Frihet att göra det som är viktigt med moskéavgiftspengarna kan vi göra det som är viktigt - både lokalt och nationellt.
 
 
 
 
DIN MOSKEAVGIFT STYRS AV DIN INKOMST
 
Hur mycket du betalar i moskéavgift beror dels på din inkomst. Moskéavgiften är 0,7 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. 
Den som är medlem i Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) den 1 november betalar moskéavgift hela det följande året. Många medlemmar har ingen inkomst. Inkomst av kapital räknas inte, inte barnbidrag, studiemedel eller bostadsbidrag heller.
 
 
 
Medgivande För Moskeavgift
 
Moskéavgiften är en avgift som är frivillig för alla individer som vill stödja shiamuslimska församlingar och moskéer. Innan år 2000, då staten och Svenska kyrkan skiljdes åt, kallades moskéavgiften för kyrkoskatten. Den exakta moskéavgiften till ISS beror på hur hög din inkomst är och justeras från år till år.
 
Sedan februari 2017 är det möjligt att ge sin moskéavgift till trossamfundet ISS. Moskéavgiften är 0,7 procent av din beskattningsbara inkomst. Största delen av din moskéavgift går till arbetet i din lokala församling.
 
 
Vad innebär det att ISS får skatteuppbördshjälp av staten?
 
Alla som finns i vårt register, som fyllt 18 år och har beskattningsbar inkomst av tjänst, samt är folkbokförda i Sverige och har fyllt i medgivande-blanketten betalar sin moskéavgift genom att den dras månatligen från inkomsten, precis som den vanliga skatten. Detta framgår på den deklarationsblankett som alla skattepliktiga medborgare får sig tillsända av Skattemyndigheten i mars/april varje år.
 
 
 
Vad går moskéavgiften till?
 
Moskéavgiften gör det möjligt för oss att få en stabil ekonomi och den största delen går till församlingar och nationell själavård. Det finns många olika uppgifter som vi har gemensamt ansvar för och många uppgifter som en församling inte klarar av att sköta själv. Dessa uppgifter – såsom firande av högtider, imamlöner, underhåll av byggnader och aktiviteter – får vi tillsammans dela ansvaret för.
 
 
Moskéavgiften används också för att bygga moskéer och samlingslokaler samt avlöna imamer och predikanter. Dessutom ges anslag till biståndsorganisationen.
 
 
 
 
För mer information om moskéavgift, vänligen kontakta Islamiska Shiasamfund i Sverige (ISS). Kontaktuppgifter till ISS hittar ni här
 
 
 
 
 
----
 
Publicerad: 2017-06-22