Kristna präster från Rom möter Imam Ali (frid vare med Honom)

Förord

Salman Farsi eller Salman Al-Mohammadi , som var en betydelsefull följeslagare till Guds Sändebud Profeten Muhammed (frid vare med honom och hans hushåll) och var älskad och accepterad av alla, hade en enastående egenskap som är utöver de dygder och förtjänster vi läst om honom. Utöver att han var en arkitekt, stadskonstruktör, befälhavare och guvernör, var han även en författare.

 

 

Salman Farsis begravningsplats i Irak - Bagdad

 

 

Fransmannen Louis Massignon[1] presenterar fyra böcker som spårar tillbaka till Salman, varav en av dem är ”Historian om Jathaliq”.[2]

 

Vi läser följande om övriga historiska spår:

1 – Sheikh al-Taifah, Muhammed ibn Hasan Tosi, död år 460 e.h.[3], skriver: ”Salman Farsi har återberättat traditionen om romaren Jathaliq, som kungen i Rom hade skickat till Medina efter Profetens (fvmh*) bortgång.”[4]

2 – Muhammed ibn Ali ibn Shahr Ashob Mazandarani, d. år 588 e.h., skriver: ”Salman Farsi (Guds barmhärtighet över honom) har återberättat ”Berättelsen om Jathaliq”.[5]

3 – Ayatullah Seyyed Hassan Sadr, d. år 1355 e.h., har skrivit: ”Den författade boken ”Salman Farsi” är samma som ”Berättelsen om Jathaliq”.[6]

4 – Haj Muhammed Muqaddas Esfahani, d. år 1378 e.h., återberättar från ”Najashi” och skriver: ”Den korrekta åsikten är att den första personen som författade i islam är de Troendes ledare Ali (fvmh), sedan Salman Farsi, Abu Dharr Ghaffari, Asbagh ibn Nubatih, ’Ubaydullah ibn Abi Rafi’ och sedan Zayn al-’Abidin (fvmh) som skrev boken Sahifah al-Sajjadiyah.[7]

 

Utöver dessa personer har följande personer fastställt ”Berättelsen om Jathaliq” från Salman: Ali Yari Tabrizi[8], Muhammed ibn Ali Ardebili[9] och Allamah Sheikh Muhammed Taqi Shoshtari[10]. Hasan ibn Muhammed Dilami[11], Allamah Muhammed Baqir Majlisi[12] och historikern Nori[13] har återberättat hela texten ”Berättelsen om Jathaliq”, som vi åminner som ”Salmans bok”, med få skillnader. Sheikh Sadoq har återberättat de delar från denna bok som han behövt.[14]

 

Innan vi låter er börja läsa översättningen till ”Salmans bok” är det nödvändigt att vi förklarar att det existerar ämnen i den såsom teologi, korantolkning och frågor härrörande naturvetenskap som måste kommenteras och tolkas vid ett annat tillfälle.

 

 

Vem är "Jathaliq"?

Enligt en tradition, vars berättarkedja vi inte har nämnt här[15], säger Salman Farsi:

 

”Ett av de stora test som Gud, den Upphöjde, prövade ”Quraysh”[16] med efter Profeten (fvmh), för att de skulle få kännedom om sig själva, ogiltigförklara deras vittnesmål som de påstådde efter Guds Sändebuds (fvmh) bortgång, förstöra deras argument, ta bort slöjan som täckte det de hade i sina hjärtan, hälla ut deras ilska och det agg de hyste mot Sändebudets familj (fvmd) så att Han skulle kunna avlägsna deras rätt till ledarskap och arvet av Guds Bok, att de skulle begå en synd och bli vanhedrade, göra Sin vägledning tydlig för predikans folk och Sitt Sändebuds efterträdare, illuminera Profetens (fvmh) vänners hjärtan och föra dem till vinning och välsignelser, var att:

 

Kungen av Rom (som bestod av 14 regioner och många städer, från öst t o m Armenien, Alanien och Sarir, från söder t o m Levanten, Medelhavet och Andalusien, från väst t o m Atlanten och från norr t o m norra Virani, slaviska länder, khazarernas rike och Barja)[17] bjöd in kristna lärda från olika städer till ett möte efter Guds Sändebuds (fvmh) bortgång, då det rådde åsiktsskillnader i den islamiska nationen (al-ummah) och vägledningen hade lämnats och olämpliga refereringar gjordes till hans excellens gällande att inte någon efterträdare hade utsetts, och att kungen hade hört och underrättats om att folket hade lämnats åt sig själva och vänt ryggen till Ahl al-Bayt[18] (fvmd) och Profetens (fvmh) arvingar, folk och familj (med hänsyn till Islams segrar och de förluster muslimerna sett då Islams inflytande spreds). Resultatet blev att kungen skickade en grupp präster och kristna lärda till Medina[19] för att ta reda på Qurayshs påståenden gällande olika frågor efter Profetens (fvmh) bortgång och den uppgift som Profeten hade lämnat efter sig, för att de skulle föra muslimernas åsikter och svar tillbaka till honom.

 

Jathaliq valdes ut som den stora ledaren för de kristna lärda och för att ta hand om denna grupp. Han valde även i sin tur ut hundra personer från de kristna lärda för att följa med honom. De lämnade sedan landet för att åka till Medina.

 

Jathaliq, som var en vetenskapsman och en stor expert, hade nått nivån av att förstå och extrahera lagar från Evangeliet[20] och var även bekant med Koranens grunder. I form av karaktär var han även utsmyckad med intellekt och förstånd, tålamod och överseende, förståelse och smarthet, mod och förmåga. Han valde att vara tyst när någon talade till honom och talade då någon ställde en fråga till honom. Om någon inte accepterade hans tal valde han att visa tålamod och kontrollera sig själv. Han och de lärda kom fram till Medina och m.h.a. folk försökte de ta reda på Profeten Muhammeds (fvmh) efterträdare (wasi) och vem som efterträtt honom.

 

 

 

I Profetens (fvmh) moské

Jathaliq och följet gick in i Guds Sändebuds (fvmh) moské och stötte på ”Abu Bakr”[21] som en grupp från Quraysh, bestående av bl. a.: Umar ibn al-Khattab[22], Abu Ubaydah al-Jarrah, Khalid ibn Walid och Uthman ibn Affan[23] hade samlats kring, och även jag var närvarande där.

 

Gruppen av kristna lärda stod framför Abu Bakr som hade sällskap av en grupp muslimer. Deras ledare hälsade: ”Fred vare med er!” Hälsningen besvarades. Sedan fortsatte han: ”Presentera Profetens efterträdare för mig! Jag har kommit från Rom och jag följer Messias, Marias barns, religion. Vi har kommit för att undersöka sanningen om er Profets profetskap då vi blivit underrättade om er Profets bortgång och osämjan som ägt rum mellan er gällande hans efterträdare. Vi kommer att acceptera er religion om den är bättre än vår och underkasta oss till er vilja och svara positivt till er Profets inbjudan, och vi kommer att stå fast vid Messias religion om er religion går emot det som profeterna och Jesus, Marias son, kommit med. Detta är p.g.a. att det finns ett löfte och en instruktion från hans helighet Jesus gällande profeter som kommer att vara vägledningens ljus för oss.

 

Vem är därmed den som bestämmer och svarar på frågor efter er Profet?”

 

Umar ibn Khattab sa samtidigt som han pekade mot Abu Bakr: ”Denna man är den som styr (Wali al-Amr) efter Profeten (fvmh).”

 

Jathaliq sa: ”Är det denna äldre man ni menar?” Umar svarade positivt.

 

Då sa Jathaliq: ”Å äldre man! Är du Muhammeds efterträdare bland hans folk? Är du den personen som har kunskap om det som Profeten lärde dig, och är inte i behov av andras kunskap i att vägleda och svara på frågor och folkets lagar?”

 

Abu Bakr svarade: ”Nej, jag är inte profetens (fvmh) efterträdare (Wasi).”

 

Jathaliq sa: ”Vad är din position då?”

 

Umar sa: ”Denna man är Guds Sändebuds (fvmh) ställföreträdare (Kalif) och efterträdare.”

 

Den kristne mannen sa: ”Är du en efterträdare som Guds Sändebud har utsett för folket?”

 

 

Abu Bakr sa: ”Nej.”

Jathaliq sa: ”Vad har ni påstått och hittat på för beteckning efter er Profet?!.. Eftersom vi har läst profeternas böcker och fått reda på att kalifatet endast är för en Profet bland Guds profeter, eftersom Gud, den Upphöjde, placerade Adam som Sin ställföreträdare (Kalif) på jorden, och förklarade lydnad till honom vara obligatoriskt för himlarnas och jordens invånare och gav Hans Excellens David en hög position och sade: ”Å David! Vi har placerat dig som en ställföreträdare på jorden.”[24]

 

Hur har du därmed valt beteckningen ställföreträdare för dig? Vem har gett dig denna titel? Har din Profet kallat dig för detta?!”

 

Abu Bakr sa: ”Nej, men folket var nöjda och kom överens om detta och valde ut mig för kalifatet.”

 

Jathaliq sa: ”Du är alltså folkets kalif, inte Profetens kalif, eftersom du själv sa att han inte har valt ut dig som ställföreträdare. Vi har sannerligen hittat i profeternas böcker och traditioner att Gud, den Upphöjde, inte sänder någon profet utan att Han utser en efterträdare (Wasi) åt honom. Den profeten presenterar är efterträdaren inför folket, och den efterträdaren är inte i behov av någon gällande kunskap, och alla människor är i behov av hans kunskap.

 

Du anser att din Profet inte har utsett någon efterträdare i kontrast till alla andra profeter, och du påstår att du är någonting som du inte är. Jag anser er förneka Muhammeds profetskap och ogiltigförklara profeternas traditioner!””

 

 

Tal till de kristna

Salman sa: ”Jathaliq vände sig mot sitt följe av lärda efter att ha ställt sina frågor och sa: ”De säger: ”Muhammed hade inte positionen av profetskap, snarare utförde han sitt arbete med våld och övermakt! Eftersom om han var en profet, skulle han ha utsett en efterträdare lik alla andra profeter, och utsett en ställföreträdare precis som dem, som kunde ärva hans kunskap, samtidigt som vi inte finner något sådant spår bland detta folk!”

 

Då vände sig den kristne lärde om som ett modigt lejon och sa: ”Å äldre man! Erkänner du att Muhammed inte utsett dig som efterträdare eller ställföreträdare och snarare att folket visat tillfredsställelse till ditt kalifat?

 

Om Gud är nöjd med folkets tillfredsställelse och beordrar dem att följa efter sina önskningar och egna vilja, skulle Han inte ha sänt profeter som ger uppmuntrande nyheter och skakande varningar och gett dem Boken och Visdomen så att de kan förmedla detta till folket och tala om för dem om det som de är oense om. Gud har sagt: ”[Vi gav Vår uppenbarelse till] sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord, för att människorna, efter [att ha hört] sändebuden, inte skall kunna skylla på [okunnighet] inför Gud.”[25] Därmed har ni förnekat filosofin om profeternas ankomst med dessa argument och p.g.a. okunskap har ni ansett folkets val vara viktigare än Guds val att skicka profeter till Sina tjänare och att folk inte är i behov av profeterna!

 

Ve er som begått ett sådant stort misstag och relaterat till Gud och er Profet på ett sådant oacceptabelt sätt! Efter detta stora misstag har ni klamrat er fast vid kalifatet, samtidigt som denna position endast är tillåten för profeter eller deras efterträdare. Samtidigt som beviset gjorts klart för er accepterar ni er profets profetskap och Hans Excellens betoning, och ni påstår att ni följer profeternas traditioner och vägledning!

 

Hur som helst finner ni er vara vinnare, men för oss räcker det att vi diskuterar med er om erat påstående som ni kommer med för att det ska bli klart om vilken väg ni har valt efter er profet. Är erat val grundat på tro och kunskap, eller har ni valt förnekelsens och ignoransens väg?”

 

 

 

Ge mig ett svar

Därefter talade Jathaliq till Abu Bakr och bad om att få en förklaring för ovanstående diskussion, men Abu Bakr, som var okapabel till att svara honom, vände sig till Abi Ubeydah al-Jarrah så att han kanske skulle ge ett svar, men även han var oförmögen till att ge ett svar!

 

Då vände sig Jathaliq till sina anhängare och sa: ”Detta folks handlingar har ingen grund. De har inget argument för deras påstående. Har ni förstått?”

 

De sa: ”Det stämmer.”

 

Sedan talade Jathaliq till Abu Bakr och sa: ”Ska jag fortsätta med att ställa frågor?”

 

När Jathaliq hörde ett positivt svar sa han: ”Berätta för mig om dig och mig! Vad har du och jag för position hos Gud (i livet efter döden)?”

 

Abu Bakr sa: ”Jag är troende enligt mig, men jag vet inte vilken situation jag kommer att ha hos Gud, men du är enligt mig en förnekare, och jag vet inte vilken situation du kommer att ha hos Gud!”

 

Jathaliq sa: ”Men du har smutsat ned dig med förnekelse efter att ha trott, och ignorerat din nivå av tro och du vet inte om du går på sanningens eller falskhetens väg. Men du har erkänt att jag har trott efter förnekelse. I sådana fall, hur bra är min situation då och hur dålig är din situation enligt dig? Eftersom du är inte övertygad om din position hos Gud, men du har vittnat över min seger och räddning hos Gud och din undergång och förnekelse (genom okunskap).”

 

 

Förtryck mot folket...!

Efter detta beaktade han sitt sällskap och sa: ”Ni ska vara lugna och var medvetna om att denna äldre man har vittnat om er räddning efter förnekelse.”

 

Sedan observerade han Abu Bakr och sa: ”Å äldre man! I det fallet du påstår att du tror, var kommer din plats att vara i paradiset och min plats i helvetet?”

 

Abu Bakr vände blicken mot Umar och Abu Ubeydah al-Jarrah så att de kanske skulle ge ett tillfredsställande svar. Men de förblev också tysta. Av tvång sa Abu Bakr: ”Jag har ingen information om min plats eller position hos Gud.”

 

Jathaliq fortsatte: ”Å man! Hur har du då gett dig tillåtelse att äga denna höga position samtidigt som du är i behov av andra människors kunskap? Finns det ingen som är mer kunnig än dig bland Muhammeds folk?”

 

Abu Bakr sa: ”Jo.”

 

Jathaliq sa: ”Om det finns kunnigare personer, varför har folket placerat denna tunga last på dina axlar och gått på dåraktighetens väg? Utöver detta, om någon är kunnigare än dig och precis som du är oförmögen, då är ni likadana och det kommer inte göra någon skillnad, och ni båda två är då okapabla till att bevisa erat påstående och er Profet har i detta fall fördärvat den kunskap, det arv och löfte som Gud tagit från tidigare profeter gällande valet av efterträdare bland deras folk, eftersom han inte utsett någon efterträdare som ni kan vända er till gällande oenigheter och religiösa frågor!

 

Hur som helst, visa mig till den person som ni säger ”är kunnigare än dig”, så att jag kan få se hans nivå av kunskap i frågor och svar, och även hans kännedom om profetskapets position och profeternas traditioner och behovet till det! Eftersom hittills har det blivit klart. Med denna situation har folket förtryckt även dig och sig själva!”

 

Vid Alis (fvmh) tröskel

Salman (fvmh) säger: ”När jag skådade den smärtsamma situationen som ägde rum och såg alla drabbas av förvirring, förödmjukelse och hjälplöshet, och fann den situationen vara smärtsam för Muhammeds (fvmh) religion och denna folksamling, gick jag iväg och utan att jag märkte hur jag förflyttade på mig förde jag mig till de Troendes ledares (fvmh) hus. Jag knackade på dörren och Hans Excellens kom ut och sa: ”Å Salman! Varför är du skräckslagen?”

 

Jag sa: ”Muhammeds (fvmh) religion har tillintetgjorts, islam har utplånats efter Muhammed (fvmh) och förnekelsens folk har vunnit över Islam med argument och bevis! Å de Troendes ledare! Hjälp Muhammeds (fvmh) religion i nöden! Eftersom detta folk lever i en värld där de inte har någon makt eller botemedel, och idag kan du vara räddningen från missöden, upptäckaren av missöden, ägaren av godheter och storheter, lyktan i mörker och lösningen till problemen.”

 

Ali (fvmh) sa: ”Vad är det som har hänt egentligen?”

 

Jag sa: ”En grupp på hundra lärda har kommit på Roms kungs begäran. ”Jathaliq” är den som leder gruppen. Jag har inte sett någon som honom förrän nu. Han talar djupt och han är upplyst om argument och bevis, han är bra på att argumentera och han sitter på skatter av kunskap och information och svarar snabbt.

 

Ja! En sådan lärd har träffat Abu Bakr och hans anhängare. Han frågade honom om hans position och Profetens (fvmh) efterträdare. Han förklarade Abu Bakrs kalifat vara ogiltigt. Han ansåg honom ha lämnat tro och ha begått polyteism och tvivel m.h.a. en del frågor, och Abu Bakr och hans anhängare har råkat ut för förödmjukelse och ängslighet.

 

Å de Troendes ledare (fvmh)! Rädda Muhammeds (fvmh) religion nu! Eftersom detta folk lever i en värld där glöd och makt försvunnit från dem.”

 

Då gick de Troendes ledare (fvmh) iväg och tillsammans kom vi fram till moskén. Vid den stunden som folket hade drabbats av förödmjukelse, hjälplöshet, hån och förvirring, hälsade Ali (fvmh) och satte sig ned och sa: ”Å kristne man! Kom till mig och berätta för mig om dina önskningar! Eftersom med Guds nåd kommer svaret på vad än det folket önskar och tänker på att vara hos mig. All framgång finns hos Gud.”

 

 

Jathaliq och Ali bin AbiTalib (fvmh)

Salman säger: ”Den kristne lärda vände sig mot Ali (fvmh) och sa: ”Å unge man! Vi har funnit i profeternas böcker att Gud inte sänder någon profet utan någon efterträdare som ersätter honom. Men vi har fått reda på att det skett oenighet bland Muhammeds folk gällande profetskapet. Quraysh påstår mot Ansar[26] och Ansar påstår mot Quraysh, och varje grupp handlar utefter det de själva vill!

 

Hur som helst. Vår kung har skickat vår grupp för att vi ska diskutera om Muhammeds religion och se om profeternas traditioner existerar i denna religion. Vi ska få höra på de som påstår att de är efterträdare och se om de talar sanningen eller ljuger. Men vi har förstått att eftersom tidigare folk gjort obefogade hänvisningar om sina profeter gällande deras efterträdare, har även dessa begått detta misstag.

 

Ja! Moses folk gick till guldkalven efter Hans Excellens och avsatte Aron från hans efterträdarskap och idag ser vi även denna situation, samtidigt som: ”Så gick Gud till väga mot dem som levde före dig och du skall finna att Guds vägar har förblivit desamma.”[27].

 

Hur som helst. Vi har kommit till denna stad och folket har väglett oss till denna äldre man. Han hade ett påstående och vi frågade honom om Profetens efterträdare, som han inte visste någonting om. Vi frågade även honom om hans närhet till Profeten. Eftersom Abrahams förfrågan förr i tiden, för att ledarskapet (Imamah) skulle vara bland hans ättlingar, har inte slagit in ännu. Svaret han fick var: ”Mitt löfte omfattar inte syndarna.”[28]. Snarare måste ättlingarna vara rena och utvalda människor.

 

Hur som helst. Vi vill veta om Muhammeds tradition är som andra profeters traditioner, och om hans folk precis som andra folk har drabbats av oenighet gällande Hans Excellens efterträdare, och om hans närmaste familjemedlemmar (Itrah) inte urskiljts bland dem.

 

Kortfattat, om vi hittar Profetens efterträdare som har den kunskap och information som folket är i behov av och vi lär känna honom, har vi frågor till honom, och hans svar kommer att vara klara och stabila argument för oss. Vi vill fråga Profetens efterträdare om orsakerna till missöden och olyckor, vad som talar om sanningen och falskhet, människors rötter, kunskap som varje år sänds ned under Lailat ul-Qadr (Allmaktens natt) och det som änglar och anden sänder ned åt Profeten för att bevisa hans profetskap. Vi kommer då att följa efter hans efterträdare och tro på den Profeten och hans Bok och det som tidigare profeter har kommit med. Om det är någonting annat än detta kommer vi att stanna kvar på vår religion och räkna med att Muhammed inte blivit utsedd till att vara Guds Sändebud!

 

Hur som helst. Vi ställde frågor till denna äldre man, och han kunde inte beskriva Muhammeds profetskap, och de introducerade Muhammed på sådant vis att han fått makt över sitt folk genom våld och övermakt, att han inte hade något tecken på profetskap, inte handlat enligt tidigare profeters traditioner, gått bort och lämnat sitt folk åt sig själva, så att varje grupp skulle kunna vinna över en annan grupp och med egen vilja återvända till den mörka ignoransens tid!.. och välja vilken religion och regent de vill ha!

 

Ja! Dessa har fört ut Muhammed från profeternas väg. De är okunniga om hans profetiska mission. De har fört hans efterträdare åt sidan och trott att en oupplyst person kan sitta på en lärd persons plats. Detta orsakar att generationer dör ut och att korruption dyker upp på land och hav. Gud är Upphöjd över att Han skulle vara nöjd över någon sådan metod. Snarare sänder Gud en ren, rättfärdig och utvald Profet åt världens invånare och placerar en lärd person som en ledare åt dem ignoranta fram till Återuppståndelsens dag.

 

Kortfattat så har jag kommit till denna äldre man. Jag frågade honom om hans namn och de som var bredvid honom. Personen bredvid honom presenterade honom som Guds Sändebuds kalif och representant. Jag fann även denna titel som ett nytt ord och uttryck, eftersom kalifat hör till Adam och David och denna titel har även blivit en tradition för profeter och deras efterträdare.

 

Jag ansåg också att detta påstående var en orättfärdig relatering till Gud och Guds Sändebud. Den äldre mannen förblev även oförmögen till att uttrycka kunskap och bad om ursäkt för kalifatets titel. Han sa snarare: ”Folk var nöjda med mig och kallade mig för detta namn, och det existerar kunnigare personer än mig bland folket.” Vi nöjde oss också med det som denna man sa om sig själv och de som valt ut honom.

 

Nu är jag redo för diskussion och vägledning. Om sanningen blir klar för mig kommer jag att följa den. Nu å unge man! För Guds skull, klandra mig inte för ett enda ögonblick, och om det som botar den smärtan som finns i våra bröst finns hos dig så tala om det för oss!””

 

 

Hos kunskapens källa

 

 

 

Ali (fvmh) sa: ”Botemedlet för smärtan som finns i era bröst och det som lyser upp era hjärtan finns hos mig. Jag kommer att berätta för er om det som ni letar efter. På ett sådant sätt att det inte kommer att finnas något tvivel kvar för er. Jag är upplyst om era handlingar och jag kommer att vägleda er med era argument och bevis.

 

Lyssna nu noga på mig, förbered era öron ordentligt och era sinnen fullständigt och kom ihåg det som jag säger!

 

Gud, den Upphöjde, Den som prisning tillhör oavbrutet, har bekräftat Sitt löfte utav Sitt behag, barmhärtighet och välvilja, hedrat Sin religion, hjälpt sin Tjänare och Sändebud, Muhammed (fvmh), och ensam fått [Satans] partier att förlora. ”Herraväldet är Hans och allt lov och pris tillkommer Honom och Han har makt över allt.”[29]

 

Gud, den Upphöjde, valde ut och vägledde Muhammed (fvmh), älskade honom med Sin barmhärtighet och sände honom till alla folk, valde ut honom för profetskap över människorna och de osynliga väsena utav Sin vänlighet, gjorde  lydnad till honom obligatorisk för himlarnas och jordens invånare och placerade Hans Excellens som de tidigare sändebudens ledare (Imam) och profeternas (fvmd) sigill[30] för de kommande skapelserna och arvinge till profeternas arvode.

 

Gud har gett honom nycklarna till denna världen och nästa. Han valde honom som profet (Nabi), sändebud (Rasol), älskad (Habib) och ledare (Imam), förde honom till Sig (under himmelsfärden Mi’raj), och förde honom ända till den högra sidan av Sin tron, där ingen nära ängel och inte heller någon profet som kommit med någon Skrift varit, och uppenbarat för honom: ”Hjärtat ljög inte om det han såg”[31] och har även talat om för profeterna om hans kännetecken och tagit ett löfte från dem: ”då skall ni sannerligen tro på honom och sannerligen stödja honom”[32]

 

Sedan sa Gud till profeterna: "Är det ert beslut att ingå förbund med Mig på denna grund?" De svarade: "Ja, det är vårt beslut." [Och Gud] sade: ”Vittna då om detta; Jag skall vittna med er.”[33]

 

Gud sa även om vår profet: ”De som följer Sändebudet, den olärde Profeten, som de kan finna omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet; och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor och lösa dem från dem bojor som har bundit dem. De som tror på honom och ärar honom och stöder honom och låter sig ledas av det ljus som åtföljer honom - dem skall det gå väl i händer”[34]

 

Kortfattat så var Profetens (fvmh) situation på det viset tills Gud gjorde hans ställning perfekt, gjorde honom som medlet till Sin barmhärtighet och höjde upp hans status. Varje gång Gud nämnde Sitt Namn sammanslöt Han Hans Excellens till Sin lydnad och sa: ”Den som lyder Sändebudet lyder Gud”[35]

 

Han sa även: ”Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er!”[36]

 

Profeten (fvmh) slutförde även sin gudomliga mission, klargjorde sitt förmyndarskap med argument och bevis, förstärkte Guds tecken, gjorde vägen till lagarna förnämliga, vägledde folket till räddningens väg och öppnade upp vägledningens och visdomens dörr för dem. Dessa egenskaper tillhörande Profeten (fvmh) var något som profeterna innan honom profeterat om. Jesus, Guds Ande och Guds Mirakel, säger i Evangeliet: ”Den arabiska Ahmed, är en oskolad profet, som äger en rödhårig kamel och en stav, och kommer att utse sin efterträdare åt folket.”

 

Muhammeds (fvmh) efterträdare är centret för Guds kunskap, platsen för Guds hemligheter, förstärkaren av Hans Boks verser, den sanna recitatören av Koranens verser, Hattahs port[37] (förlåtelsens och syndatvättens dörr) och arvingen till Guds Bok. Gud har lämnat honom med Boken bland folket som ett minne, och tagit förbundet av lydnad till honom från folket, och detta har Profeten (fvmh) sagt:

قد خلفت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلواابدا، کتاب الله و عترتی اهل بیتی...

”Bland er har jag lämnat någonting som om ni greppar det kommer ni aldrig att gå vilse. Dessa är Guds Bok och min familj från Ahl al-Bayt (Husets folk). De är två ovärderliga ting. Guds Bok är den större av dem, som är som en räddningslina från himlen till jorden, ena änden är hos er och den andra änden är hos Gud, den Upphöjde. De två kommer aldrig att separeras ifrån varandra ända tills de träffar mig på Domedagen bredvid vattenstället Kawthar.”[38]

 

Gå därför inte framför familjen, för då träder ni ut ur religionen, och acceptera inte någonting från andra människor, för då kommer ni att förintas. Lär er ingenting från andra människor, eftersom de (familjen) är mer lärda än andra. Jag är Profetens (fvmh) efterträdare och Bokens tolkare, upplyst om dess tillåtna och förbjudna [lagar], kunnig om de stabila verserna (Muhkam) och de metaforiska verserna (Mutashabih), verserna som upphäver (Nasikh) och de upphävda verserna (Mansokh) och deras exempel, meningar och betydelser. Kunskap och information som folket är i behov av efter honom finns hos mig och jag vet om varenda rättfärdig och vilsen persons situation.

 

Hur som helst, kunskapen om missöden, döden, testamenten, släktlinjer, retorik, urskiljningen av sanningen från det falska finns hos mig. Jag är informerad om jordklots situationer och länders regeringar. Fråga därmed mig om det som äger rum fram till Återuppståndelsen. Fråga om situationen på Jesus (fvmh) tid, då Gud valde ut honom till att vara profet. Fråga om situationen för varje efterträdare, varje grupp som vägleds eller vilseleds i hundratal och om situationen för deras ledare och ombud.

 

Fråga även om varenda vers i Guds Bok, som uppenbarats på natten eller dagen. Fråga om Toran, Evangeliet och den Heliga Koranen (Måttstocken), eftersom Guds Sändebud (fvmh) har inte gömt någonting av sin kunskap för mig, och talat om för mig om allt det som Torans och Evangeliets folk, grupper tillhörande förnekare, motståndare och olika religioner behöver, eftersom Hans Excellens är profeternas (fvmd) sigill och det är obligatoriskt för alla att tro på honom och lyda och hjälpa honom. Denna punkt har även nämnts i Toran, Evangeliet och Psalmerna, och Gud säger: ”[Allt] detta har helt visst redan [sagts] i de tidigare uppenbarelserna, i Abrahams och Moses Skrifter.”[39] Gud låter aldrig Sitt löfte och förbund gällande tjänarna att gå förlorat och folket gå vilsna efter Profeten (fvmh). Hur är detta möjligt då Gud Själv har beskrivit honom med goda egenskaper som att vara vänlig, barmhärtig, förlåtande, den som påbjuder det goda och förbjuder det onda, rättvis och en som följer den raka vägen?!

 

Ja, Gud, den Upphöjde, har uppenbarat för Profeten (fvmh), såsom Han uppenbarade för Noa (fvmh) – ”för Noa och de profeter som följde efter honom”[40] - och övriga profeter efter honom, precis så som Han uppenbarade för Moses (fvmh) och Jesus (fvmh). Därmed har Gud bekräftat hans (fvmh) profetskap. Hans Excellens slutförde även sin profetiska mission, och jag är även vittne för den handlingen. Gud har även sagt: ”Hur [skall det gå för dem den Dag], då Vi låter ett vittne från varje samfund stiga fram och även dig [Muhammad] vittna mot dem?”[41]

 

Gud har även sagt: ”Inga andra vittnen behövs mellan mig och er än Gud och den som har [verklig] kunskap om uppenbarelsen."[42]

 

Gud, den Upphöjde, har även bekräftat Muhammeds (fvmh) profetskap. Han gav honom ett medel för att nå honom och Gud, den Upphöjde, och sa: ”Troende! Frukta Gud [i ert tal och i era handlingar] och håll samman med dem sanningsenliga!”[43] Vi är de sanningsenliga. Jag är Profetens (fvmh) broder i denna värld och i nästa, och hans vittne över folket efter honom. Jag är medlet mellan Profeten (fvmh) och hans folk. Jag och mina barn är hans arvingar. Jag och mina barn är ”som Noas (fvmh) skepp bland hans folk. Den som går ombord räddas och den som lämnat det drunknar”[44]. Jag och mina barn är som Hattahs port för förlåtelse och återvändo från synd bland Israels barn, och i relation till Profeten (fvmh) är jag som ”Aron i relation till Moses, med den skillnaden att det inte kommer någon annan profet efter Profeten (fvmh)”[45].

 

Hur som helst, jag är ett vittne från Profetens (fvmh) sida i denna värld och i nästa. Guds Sändebud (fvmh), som talade utav gudomlig vägledning, har förklarat lydnad och kärlek till mig vara obligatoriskt för folket av tro, förnekelse och hyckleri. Den som älskar mig är en troende och den som hatar mig kommer att vara en förnekare.

 

Jag svär på Gud att jag aldrig har ljugit, att Profeten (fvmh) också aldrig ljugit, att jag inte gått vilse, att han inte heller vilselett mig, att jag rör mig på vägledningens väg som Gud talat om för Sin Profet och att Hans Excellens även bjudit in mig till den. Fråga mig således om det som var, finns och kommer att ske fram till Återuppståndelsens dag!”

 

 

 

 

 

Efterträdarnas bevis

Jathaliq uppmärksammade sitt följe efter att ha hört Alis (fvmh) tal och sa: ”Jag svär på Gud att denna vältalige, lärde och högt kapable man kommer att lösa våra problem. Vi ber även Gud om att finna sanningen m.h.a. honom och att vi får vägledningens ljus. Jag svär på Gud att denna man är efterträdarnas bevis från profeternas (fvmd) sida över sitt folk.”

 

Då talade Jathaliq till Ali (fvmh) och sa: ”Hur har detta folk vänt ryggen till dig, och påstått en position som du är mer värdig att ha? Dock är denna handling deras egna förlust. De har förtryckt sina egna rättigheter. Denna handling kommer inte att skada efterträdarna, eftersom Gud, den Upphöjde, har gjort dem oberoende i förhållande till andra genom att ge dem kunskap och relation med sändebuden (fvmd).

 

Nu å vise lärd! Berätta om min och din situation. Vad har du för position hos Gud? Hur kommer min situation att vara hos Gud?”

 

Imam Ali (fvmh) sa: ”Jag är troende hos Gud, och enligt mig själv är jag en stabil troende med den överlägsenhet, barmhärtighet, vägledning och välsignelse Han har gett mig. Gud, den Upphöjde, har tagit mitt förbund om tro och väglett mig till insikt om Honom. Jag tvekar inte alls på något sätt gällande detta. Jag stannar kvar stabilt på det gudomliga förbund som Han tagit från mig. Jag kommer inte att ändra på denna metod med Guds nåd och barmhärtighet.

 

Dock är min plats även i paradiset. Gällande detta har jag inte heller något tvivel om. Om någon tvivlar efter det att Gud gett mig övertygelse och det klara vittnesbördet, har den drabbats av polyteism.

 

Och du är hos Gud en förnekare, eftersom du förnekat det förbund som Gud tagit från dig vid födseln, och då du blivit mogen, och kunnat urskilja rätt ifrån fel och gott ifrån ont, som du [innan] hade erkänt. Eftersom du har ignorerat det som Gud uppenbarat om profeternas (fvmh) rapporter i Evangeliet. Om du stannar kvar vid detta tillstånd kommer du utan tvekan att vara i Elden.”

 

 

Vår plats i Paradiset och Helvetet

Jathaliq fortsatte: ”Berätta för mig: Var är min plats i Elden och din plats i Paradiset?”

 

Ali (fvmh) sa: ”Jag har inte gått in i Paradiset ännu så att jag kan förstå min plats i Paradiset och din plats i Helvetet, men jag kan få dig att förstå det genom att referera till Guds, den Upphöjdes Bok.

 

Gud, den Upphöjde, sände Muhammed (fvmh) med sanningen och uppenbarade en Bok för honom som: ”ingen lögn kan komma vid den vare sig öppet eller på hemliga vägar! Nej, den uppenbaras av en allvis Gud, som allt lov och pris tillkommer.”[46]

 

Gud har nämnt alla vetenskaper i denna Bok, och talat om för Sitt Sändebud om Paradiset och dess nivåer och boningar. Han har delat Paradiset bland tjänarna och varenda person kommer att få en plats och en position i relation till de handlingar, dygder och tro den hade.

 

Enligt denna princip har Gud bekräftat våran position och presenterat de rättfärdigas och de oanständigas boningar. Straff har beskrivits för de oanständiga. Han sa: ”det har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare]."[47]

 

Följaktligen, för den som dör i tillståndet av förnekelse, otukt, polyteism och förtryck: ”som var och en (av portarna) skall få sin bestämda andel [av syndare]."[48] Eftersom Gud på ett annat ställe säger: ”I detta ligger sannerligen budskap till de klartänkta.”[49] Profeten (fvmh) var klartänkt, och jag och de ledare som kommer att komma till existens från min avkomma är de klartänkta fram till Återuppståndelsens dag.”

 

 

Fråga vad du vill

Då vände sig Jathaliq till sina anhängare och sa: ”Vi har verkligen hittat en bra person. Det finns hopp om att vi hittar sanningen m.h.a. honom och att vi når våra önskningar. Nu ska jag ställa andra frågor till honom. Om han kan svara oss kommer vi att ändra våra uppfattningar om vårat arbete och vi kommer att acceptera det han säger.”

 

Imam Ali (fvmh) sa: ”Om jag svarar på dina frågor med klara argument och bevis, som ni inte kan avvisa och ni tvingas att acceptera, är du då redo att acceptera vår religion?”

 

Jathaliq sa: ”Ja.”

 

Imam Ali (fvmh) sa: ”Kan du ta Gud som ditt vittne och ansvarsförbindelse att om sanningens och vägledningens väg blir klar för dig, att du och dina anhängare accepterar vår religion?”

 

Jathaliq sa: ”Ja. Gentemot åtagandet med dig, väljer jag Gud som mitt vittne och ansvarsförbindelse, att jag kommer att underkasta mig eran religion.”

 

Ali (fvmh) sa: ”Nu när det är på det viset, ta ett löfte från dina anhängare!” Jathaliq gjorde detta och Ali (fvmh) sa: ”Fråga vad du vill nu!”

 

 

Gud och Tronen

Jathaliq frågade: ”Säg mig, bär Gud på Tronen eller bär Tronen på Gud?”

 

Imam Ali (fvmh) sa: ”Gud bär på Tronen, himlarna, jorden och det som finns i himlen och på jorden och det som existerar mellan dem, och i Sin Bok har Han även sagt: ”Det är Gud som håller uppe himlarna och jorden så att de inte avviker [från sina banor]; och skulle de avvika kan ingen i Hans ställe hålla dem kvar. Och Gud överser [med människans fel och brister] och förlåter ständigt.”[50]

 

De som bär på Tronen

Jathaliq sa: ”Denna koranvers som säger: ”och över dem skall åtta [bärare] den Dagen bära din Herres tron.”[51] Hur kommer det att vara? Samtidigt som du sa: ”Det är Gud som håller uppe himlarna och jorden”?!”

 

Ali (fvmh) sa: ”Gud har skapat Tronen utav fyra ljus: Det röda ljuset, som av den röd färg kommer till existens, det gröna ljuset, som är källan till grön färg, det gula ljuset, som av den gul färg kommer till existens, och det vita ljuset, varifrån vit färg bildas. Dessa ljus är kunskap, som Gud ansvarar för att de ska bäras. Dessa är ljus från Hans storhet. M.h.a. Hans storhet och ljus färgas de troendes hjärtan vita och gör dem lysande. De ignoranta är fientliga mot Hans storhet och ljus. Allt som finns i himlarna och på jorden och alla skapelser söker Hans storhet och ljus genom olika handlingar och religioner som medel. Gud bär på vartenda ting med Sitt ljus och storhet, utan att det gynnar eller skadar Honom[52], eller att det har att göra med ”döden, livet eller återuppståndelsen”[53].

 

Följaktligen bärs allting, och Gud, den Upphöjde, är den som håller uppe himlarna och jorden ”så att de inte avviker [från sina banor]”[54]. Han omsluter himlarna och jorden och allt som finns i dem. Världens Herre är alltings liv och alltings (existerande) ljus, ”Stor är Han i Sin härlighet, högt upphöjd över allt vad [människor] påstår!”[55]

 

 

 

Var är Gud?

Jathaliq sa: ”Säg mig, var är Gud, den Upphöjde och Glorifierade?!”

 

Hans Excellens Ali (fvmh) sa: ”Han är här.. Han är här.. och Han är här.. Han existerar uppe och nere. Han omsluter oss. Han är med oss. Han sa Själv: ”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig. Till sist, på Uppståndelsens dag, skall Han låta dem veta vad deras handlingar [var värda]. Gud har kännedom om allt.”[56]

 

Tronen omsluter även himlarna och jorden: ”Att värna om och bevara dem är för Honom ingen börda. Han är den Höge, den Härlige.”[57]

 

Och ”de som bär upp [Guds allmakts] tron”[58] är lärda personer vars kunskap Gud bär på, och de är inte fler än dessa fyra grupper[59], som Gud har skapat i Sina änglars värld (Malakot), och Malakot är på en plats som Gud visat för Sina utvalda och Sin förtrogne (Abraham (fvmh)). Gud sa: ”Vi visade nu Abraham [Vårt] herravälde (Malakot) över himlarna och jorden, för att han skulle bli fullt övertygad.”[60]

 

Hur kan således de som bär på Guds Tron bära den, samtidigt som deras hjärtan finner liv med Guds liv, och de vägleds till insikt om sanningen med Guds ljus?!..”

 

Jathaliq uppmärksammade sina anhängare och sa: ”Jag svär på Gud att denna man talar sanning, och med Guds ynnest talar han på Messias, profeternas och efterträdarnas (fvmd) språk.”

 

 

Var är paradiset?

Jathaliq frågade: ”Berätta för mig om paradiset är i denna värld eller i nästa, och var denna värld och nästa befinner sig!”

 

Ali (fvmh) sa: ”Denna värld är i nästa värld, och nästa värld omsluter denna värld och blir synlig när livet övergår till döden. Nästa värld är även livets hus, om de bara visste! Detta har den meningen att om denna värld är överflyttaren och nästa värld är platsen för liv och att kvarstå, är det som situationen för någon som sover och kroppen somnar. Men själen sover inte. Kroppen dör, men själen dör inte. Gud har sagt: ”men i evighetens boningar [väntar] livet i dess fullhet. Ack, om de visste...!”[61]

 

Följaktligen är denna värld ett tecken på nästa värld, och nästa värld är även ett tecken på denna värld. Men denna värld är inte nästa värld och nästa värld kommer heller inte att vara denna värld, snarare så fort själen separeras från kroppen kommer var och en att återvända till platsen för sin skapelse och tillblivelse.

 

Även så existerar Paradiset och Helvetet i denna värld och i nästa, eftersom när en person dör förflyttas den till ett hus av jord, som antingen är en trädgård från Paradisets trädgårdar, eller ett begränsat område från Eldens områden, och själen går också till en av dess två hus; antingen till välsignelsernas eviga hus där den inte dör, eller till den smärtsamma bestraffningens hus där den inte heller dör.

 

Hur som helst är tecknet och vägen för alla som är intelligenta klar. Gud, den Upphöjde, har också sagt: ”Ack, om ni visste det [nu] med full visshet...! Ja, ni skall få skåda helvetets eld! Era egna ögons vittnesbörd skall då ge er visshet, och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!”[62]

 

Gud har även angående förnekarna sagt: ”de vars (hjärtans) ögon var täckta av (ignoransens) slöja, de som inte kunde höra (Guds tecken).”[63]

 

Följaktligen, om människan skulle veta vilken situation hon skulle ha, skulle hon dö av rädsla, och den som smyckats med övertygelsens dygd kommer att finna räddningen.”

 

 

Paradisets och Helvetets ansvar

 

Jathaliq frågade: ”Berätta för mig om Guds, den Upphöjdes, yttrande: ”De underskattar sannerligen Gud [som jämför Honom med bilder huggna i sten]! På Uppståndelsens dag skall jorden vara [som] en nypa [grus] för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, stor är Han i Sin härlighet, höjd högt över allt vad [människor] sätter vid Hans sida!”[64]!”

 

För om jorden är som en nypa grus för Honom och himlarna skall ligga hoprullade, samtidigt som Paradiset och Helvetet finns i dem, var kommer då Paradiset och Helvetet att vara?”

 

Ali (fvmh) beordrade att de skulle ge honom papper och bläck. När han fick dem skrev han på pappret ”Paradiset och Helvetet”, sedan rullade han ihop pappret och gav det till den kristne och sa: ”Är inte detta papper ihoprullat?”

 

Den kristne sa: ”Jo!”

 

Då sa Ali (fvmh): ”Öppna det!” Jathaliq öppnade det. Då sa Ali (fvmh): ”Ser du att texten ”Paradiset och Helvetet” försvunnit?” Jathaliq sa: ”Nej.”

 

Ali (fvmh) sa: ”Guds, den Upphöjdes, makt är även på det viset. När Han rullar ihop himlarna och tar jorden i Sin makts grepp kommer inte Paradiset och Helvetet att förintas, precis såsom texten i detta papper inte gått bort.”

 

Vilket håll är ”Hans ansikte” riktat åt?

Jathaliq fortsatte: ”Berätta för mig om Guds, den Upphöjdes, yttrande: ”Allt skall förgå utom Hans ansikte [som förblir i evighet];”[65]! Vad är detta ansikte? På vilket sätt är det? Åt vilket håll är det riktat åt? Vad har vi för argument för detta?”

 

Ali (fvmh) beordrade sin betjänt att hämta en del ved och eld. När han hade hämtat ved och eld beordrade Ali (fvmh) att veden skulle tändas på. När den hade tänts på och elden gav lågor talade han till Jathaliq och sa: ”Å kristne! Kan du bestämma ett ansikte för eldens lågor?”

 

Jathaliq sa: ”Nej, eftersom åt vilket håll vi än vänder oss riktat mot denna eld, kommer att räknas som dess ansikte.”

 

Då sa Ali (fvmh): ”När en eld, som är Hans skapelse och administreras av Gud, har svagheter och avtar fort, har ansikte ingen mening. Snarare åt vilket håll du än tittar är Hans ansikte. Hur kan ett bestämt ansikte beskrivas åt Den som skapat denna eld och allting som existerar i Hans Malakot, eller hur kan Han begränsas till en viss grad? Hur kan man skåda Honom med ögat, omsluta Honom med sitt intellekt, eller fantisera om Honom?

 

Han är högre än fantasier, jämförelser, antaganden, reflektioner, skepnader och allt som vi sagt, hört och läst.”

 

Då reciterade Imamen (fvmh) en koranvers som säger: ”Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.”[66]

 

 

I Islams famn

Efter att Jathliq hört dessa förklaringar sa han: ”Det du sa stämmer å lärde, vise, vänlige och vägledande efterträdare! Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, som inte har någon kompanjon, och jag vittnar att Muhammed (fvmh) är Hans tjänare och Sändebud, och att han utvaldes ”med sanningen, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare”[67], och att du är hans efterträdare, vän, argument, hemlighetsförvar, förtroende bland hans Ahl al-Bayt och de Troendes ledare (Wali) efter honom.

 

Den som älskar dig och accepterar ditt ledarskap (Wilayah) kommer att vägledas, dess hjärta kommer att lysa och den kommer att mottaga uppmärksamhet och tillfredsställelse med din medling! Den som vänder dig ryggen och vilseleds från din väg kommer att gå vilse, luras, vittna förluster och drabbas av att följa sitt ego istället för Guds och Hans Sändebuds (fvmh) vägledning, samtidigt som din vägledning och ditt ljus räcker för att vägleda och medla för alla.

 

Varför gjorde ni så?

Då vände sig Jathaliq mot folket och sa: ”Å gott folk! Ni har fått era önskningar besvarade, men ni har gått vilse och begått ett misstag gällande eran Profets (fvmh) traditioner. Kom hit och lyd denna man så att ni finner vägledning och utveckling! Vad har fått er att hamna i denna situation?! Jag finner inga ursäkter eller bortförklaringar för er efter att Guds tecken och bevis visats framför er? Jag vittnar om att detta är Guds traditions efterträdarskap som verkade hos folk innan er, och ”ingenting kan rubba Guds ord [och traditioner]”[68].

 

Hur som helst så har Gud, den Allsmäktige och Glorifierade, meddelat om dispyter bland folk och även gällande efterträdarnas skiftande efter profeterna (fvmd). Är det inte förvånande att ni begår orätt trots att ni skådat denna skiftning?! Gud förbjude att era hjärtan härdats, att ni blivit svartsjuka, sysselsatt er ilska och öppnat vägen för anklagelser och orättfärdiga påståenden!?”

 

Ali (fvmh) prisas

 

Salman sa: ”Den kristne och de som var med honom blev muslimer, och vittnade om Alis (fvmh) efterträdarskap efter Muhammed (fvmh), vars profetskap var sant. De hade vittnat detta profetskap i Toran och Evangeliet. Sedan beslöt de sig för att återvända till deras kung och återberätta det som de hade sett och hört.”

 

Imam Ali (fvmh) sa även: ”Prisad vare Gud, som gjort bevisen för Muhammeds (fvmh) profetskap tydliga, gjort Sin religion ärorik och hjälpt den, bekräftat Sin Profet, fått hans religion att segra ”över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida”[69].

 

All pris tillhör världarnas Herre, och må Allah skicka Sina välsignelser över Muhammed och hans familj!”

 

Då gratulerade folksamlingen som var närvarande i moskén varandra, eftersom Ali (fvmh) kunde avlägsna förödmjukelsens och svaghetens smuts från dem m.h.a. stabila argument och bevis. De sa även sedan till Ali (fvmh): ”Å Abu Hassan![70] Må Gud belöna dig med goda ting p.g.a. att du kunde göra din Profet rättvisa!”

 

Därefter splittrades folksamlingen som varit närvarande i moskén, samtidigt som det verkade som om de inte alls hade hört eller förstått diskussionen och sanningarna, och att ”de glömt bort det som de hade påmints om”[71]! Och lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre.

 

 

 

Historien upprepas

”Godhetens Salman” sa: ”De (tidigare) kristna kom ut från moskén, folk splittrades även. När de kristna ville lämna Medina, samtidigt som de hade blivit muslimer och bett för Alis (fvmh) rättigheter, gick de till Hans Excellens för att säga farväl. Ali (fvmh) kom också ut från sitt hus och bildade en samling med dem.

 

Då började Jathaliq att tala och sa: ”Å Muhammeds (fvmh) efterträdare och hans ättlingars fader! Vi ser att detta folk håller på att förintas, eftersom de är som folket ”Bani Israil” (Israels ättlingar) från Moses (fvmh) folk som lämnade Moses och valde att följa Samiri[72]. Vi har även förstått att varje profet som Gud valt ut att profetera har ”fiender från de onda krafterna bland människor och osynliga väsen”[73], som korrumperar profetens religion. De för folket mot förintelse, avvisar profetens (fvmh) efterträdare och påstår sig vara berättigade kalifatet efter profeten!

 

Gud, den Allsmäktige och Glorifierade, har nu visat oss det som Han har lovat de sanningsenliga; att vi fått kunskap om att detta folk valt att förintas. Gud gjorde din och deras väg tydlig för oss och upplyste oss om det här folkets handlingar. Vi är nu dina vänner och följer din religion och lyder dig.

 

Säg nu om du har någon befallning. Om du vill så kan vi stanna och hjälpa dig mot dina fiender. Om du beordrar oss att gå så går vi och lämnar dig.

 

Hur som helst, du måste ha mycket tålamod och energi p.g.a. det som har hänt, och detta är efterträdarnas metod och tradition efter profeterna (fvmd). Men finns något löfte och förbund från Profeten (fvmh) hos dig gällande det som hänt dig och folket?

 

 

Folkens splittring!

Ali (fvmh) sa: ”Ja, jag svär på Gud att det finns ett löfte och förbund från Guds Sändebud (fvmh) hos mig som talar om detta folks situation och den handling de utfört! Hur är det möjligt att hans folks handlingar skulle vara gömda för mig då min position i relation till Profeten (fvmh) är som Arons position i relation till Moses (fvmh) och Simons (Sham’on ibn Hamon al-Safa) position i relation till Jesus (fvmh)?!

 

Vet ni inte att Jesus (fvmh) folk splittrades gällande Simon, Jesus (fvmh) mosters son, att de splittrades upp i fyra sekter, att dessa fyra sekter även splittrades upp i 72 sekter, och att alla nådde sin undergång förutom en grupp?

 

Vet ni inte att Moses (fvmh) folk också splittrades upp i 71 sekter och att alla gick under förutom en grupp?!

 

Hans Excellens Muhammed (fvmh) har även meddelat mig om sitt löfte och förbund att hans folk kommer att splittras i 73 sekter. Tretton av dessa sekter påstår att de älskar oss, och alla kommer att välja undergångens och vilseledningens väg förutom en grupp. Jag har med min Herres nåd och vägledning valt den klara vägen och jag vet slutet för detta folk. De kommer inte att överleva under en lång tid. Gud har även sagt med Sin Profets språk: ”Kanske – om detta vet jag ingenting – betyder [uppskovet med Guds dom] att ni sätts på prov och för njuta av livets goda ännu en tid?”[74]

 

Hur som helst, jag har haft tålamod gentemot dem p.g.a. denna korta period så att Gud slutför Sitt arbete gällande dem och att Hans obestridliga öde slår in.”

 

Då talade han om folkets hyckleri, svartsjuka, vrede och hjärtans sjukdomar efter Guds Sändebuds (fvmh) bortgång. Gud har sagt: ”Hycklarna oroar sig för att en sura som rör dem skall uppenbaras och att den skall avslöja vad de [döljer] i sitt innersta. Säg: "Fortsätt med era spydigheter! Gud kommer helt säkert att avslöja det som oroar er."”[75], alltså det som ni vet om.

 

”Om du frågade [dem vad de menade med vad de sade] skulle de säkert svara: "Vi bara skämtade." Säg: "Då var era skämt alltså riktade mot Gud, Hans budskap och Hans Sändebud. Kom inte nu med [tomma] ursäkter! Ni har förnekat den tro som ni förut bekände." Även om Vi för några av er utplånar deras synder, skall Vi straffa andra eftersom de är obotfärdiga syndare.”[76]

 

Ja, Gud förlåter få av dem, och Han har även lovat mig att jag kommer att vinna över ofogets folk och att Han ger tillbaka makten till mig, även om de som handlar förgäves inte gillar detta! För tillfället finns en text från Guds Sändebud (fvmh) hos er gällande en tillfällig kompromiss, att ni inte ska skapa någon olycka och inte ge rum för någon olycka (samtidigt som ni har blivit muslimer, men styrs av en kristen regering). Så länge som den islamiska regeringen är er trogna ska ni också vara trogna och hålla era löften, så att ni enligt detta beskyddas av den islamiska staten.

 

 

För att skydda Islams grunder

Detta ska ni också veta, att det inte är tid för att hjälpa oss nu och ta till svärd. Ett uppror kommer inte att ske mot dem tills de själva återvänder och accepterar att lyda mig, eftersom jag är en obligering från Guds och Sändebudets (fvmh) sida, såsom vallfärden (Hajj), skatt (Zakat), fastan och bönen.[77]

 

Således, är det omöjligt att dessa gudomliga lagar och riktlinjer observeras förutom m.h.a. en vis och lärd person, som ”visar vägen till sanningen”[78] och är ”riktigast att följa”[79]?

 

Gud, den Upphöjde, har uppenbarat detta: ”Säg: "Finns det bland dessa väsen, som ni sätter vid Guds sida, någon som visar vägen till sanningen?" Säg: "Gud visar vägen till sanningen. Vem är det då riktigast att följa? Den som visar vägen eller den som inte finner vägen om han inte får vägledning? Hur är det fatt med ert omdöme?"”[80]

 

Hur som helst, må Gud vara barmhärtig över er! Jag är en obligering från Guds och Hans Sändebuds (fvmh) sida. Snarare är jag den högsta och viktigaste obligeringen gällande vägledning, och den stabilaste av dem för att förstärka trons grunder och Islams lagar, och att svara på folkets behov i det som är dem till fördel och det som orsakar korruption för dem i denna värld och i nästa.

 

Men dessa personer har vänt mig ryggen. De har hindrat mina dygder och perfektioner (att appliceras), samtidigt som Guds Sändebud (fvmh) förklarat mitt ledarskap och att följa min väg vara obligatoriskt. Ni såg sannerligen hur de hade klätt på sig förödmjukelsens och svaghetens kläder samtidigt som det existerar ett stadigt bevis som jag!

 

Förresten, hur ska Gud lägga fram Sitt bevis för dem samtidigt som de valt att glömma bort deras löfte och förbund till Profeten och att Hans Excellens talat om min position för dem och bjudit in dem till att lyda mig med massvis av betoningar?

 

Även så har Guds Sändebud (fvmh), baserat på sin profetiska mission, meddelat dem om deras fattigdom och behov av min kunskap och mitt oberoende mot deras och hela folkets kunskap, eftersom Gud skänkt mig sådan kunskap och visdom. Hur skulle jag med dessa omständigheter inte kunna vara ledsen för någon som valt vilseledningens väg efter sanningens tydlighet?

 

Gud säger även: ”Hur ser du [Muhammad] på den som gör sina egna passioner till gud? Eftersom Gud vet [att hans sinne är stängt för all vägledning], har Han låtit honom gå vilse och tillslutit hans öron och förseglat hans hjärta och bundit för hans ögon. Vem kan vägleda honom sedan Gud [har övergett honom]? Skall ni inte tänka över detta?”[81]

 

Kortfattat, om Gud vägleder någon finns det inte fler än två vägar framför honom; Paradisets och Eldens väg; alltså att välja denna värld eller nästa. Ni har även sett detta folks situation och skådat hur de gjort sig förtjänta den bestraffning såsom tidigare folk bestraffats med, hur de ändrat på Guds ord och brytit mot traditioner på det sätt som tidigare folk brytit mot traditioner och gått under.

 

 

Erat ansvar

Men ni är ansvariga att greppa tag om Guds rep och räddningslina, vara Guds och Sändebudets (fvmh) parti och vara trogna mot det löfte och förbund som Guds Sändebud (fvmh) placerat på era axlar.

فان الاسلام بدا غریبا، و سیعود غریبا.

”Islam började sannerligen som någonting främmande och kommer sedan också att återvända till att bli någonting främmande.”[82]

 

Bete er således som ”Grottans folk”[83] när ni har återvänt till erat land och rike, alltså hemlighetsfullt och med betänksamhet, och håll er undan från att obetänksamt tala om eran situation för era fruar, barn, vänner och folk. Eftersom det är Guds religion som förklarat förställning (Taqiyyah)[84] vara obligatoriskt för de som är hängivna den, eftersom om ni avslöjar eran situation kommer erat folk att mörda er.

 

Men om ni träffar kungen och finner ett lämpligt tillfälle och ni ser att det finns en potential hos honom att acceptera islam så dela med er av en del av denna information. Eftersom detta [ärende] är Guds port och trons fäste. Ingen kan träda in i den [porten] om inte Gud tagit emot dennes förbund, fyllt personens hjärta med ljus och hjälpt honom [i kampen] mot själens [låga begär].

 

Således, återvänd till era städer och var stadiga över erat löfte och förbund till mig, eftersom det kommer snart att komma en tid för folket som kommer efter mig, och dessa regerar med stor makt, och de ändrar på Guds, den Upphöjdes, religion, förvränger Hans ord, mördar Guds vänner, ger ära till Guds fiender, påhitt blir många och traditioner förstörs tills jorden fylls med förtryck, aggressioner och påhitt.

 

 

 

Hopp om seger

Därefter kommer Gud att avlägsna samtliga missöden och sorgligheter från människor som bjuder in till Guds väg efter många svårigheter, m.h.a. vår Ahl al-Bayt (Profetens familj), tills jorden flödar av rättvisa efter det att den fyllts med förtryck och orättvisa. 

 

Ni ska även veta att Guds Sändebud (fvmh) har lovat mig att ledarskapet återvänder till mig 30 år[85] efter Hans Excellens bortgång, ofog dykt upp, folket varit oense gällande mig och en grupp av dem har lämnat Guds religion. Hans Excellens har beordrat mig att kriga med Nakithin (de som bryter sina heliga löften)[86], Mariqin (Khawarij)[87] och Qasitin (anhängarna till Muawiyah i Siffinkriget[88]). Den som därmed vittnar den tiden och de händelserna och vill ta del av jihad (gudomlig strävan) bör göra det. Eftersom jag svär på Gud att detta är ett äkta och rent krig, som Guds Bok och Hans Profets (fvmh) tradition förklarat vara rättvist för oss.

 

Må Gud vara barmhärtig mot er! Var således era hus säckväv (håll er undan från uppror och revolter), tills våran befallning visar sig! Den av er som dör under denna period kommer att dö förtryckt (och kommer att få sin belöning), och den av er som överlever kommer att se saker som får deras ögon att lysa, om Gud, den Upphöjde, vill.

 

Men detta ska ni också veta, att detta folk kommer att gå försummelsens väg mot mig utav ignorans. Eftersom de inte har den nödvändiga kunskapen bryter de mot vår Profets (fvmh) förbund gällande oss, och en kung kommer att komma till bland dem inom snar framtid som gör så att Guds och Sändebudets förbund blir gammalt och förlegat. De glömmer bort det som de har påmints om. Såsom tidigare folk drabbas de av missöden tills de drabbas av en förtryckares kaos och sedefördärv. Deras period är lång och deras missöden är extrema och måste bäras med tålamod. Jag har underkastat mig till Guds beslut under stora missöden och bittra olyckor som besvärar varje troende person under den perioden och lider tills han eller hon dör och möter Gud.

 

Men ve över situationen för de som greppar tag om de två ovärderliga tingen (Thaqaleyn; Koranen och Ahl al-Bayt) och de svåra olyckorna som drabbar dem. Ve över situationen för Muhammeds (fvmh) familjs ”kycklingar”[89] p.g.a. en kalif som med våld rider på folkets ryggar, är en horkarl och glädjenjutare och mördar mitt barn och hans barn[90].

 

 

Den slutliga segern

Men Gud, den Barmhärtige, lämnar inte jorden utan ett bevis och ledare. Det beviset är antingen tydligt och kan skådas, eller så finns det kvar bakom fördoldhetens slöja så att Guds klara argument inte går förlorade. Guds gåvor hör till de som följer honom.

 

Men var är dessa troende människor? Hur många är de i antalet? De är få i antalet, men de är stora personer som har en hög position hos Gud. Gud skyddar Sin religion och kunskap m.h.a. dem genom att förvara Sin kunskap i deras hjärtan och föra vidare det till personer som liknar dem.

 

Ja! De sanna troende dyker i kunskapens vågor under en sådan tid p.g.a. att de förstår verkligheten av tro. De får ro och uppfriskning av övertygelsens ande, blir vän med det som de ignoranta fruktar, och det som glädjenjutare anser vara hårt och svårt anser de vara mjukt och enkelt.

 

Ja! De för natten till morgonen (i dyrkan), samtidigt som deras själar är beroende av världen ovanför. De är Guds bevis på jorden och Guds tjänares förtroende och beskydd. Ack, ack över att jag ivrigt väntar på att få se dem och det tålamod de visar mot fienderna! Gud, den Barmhärtige, kommer att placera oss och dem bredvid varandra i Edens lustgårdar ”med sina föräldrar, gemåler, barn och barnbarn – de bland dem som var rättsinniga människor”[91].”

 

 

Alis (fvmh) varma tårar

Salman säger: ”Ali (fvmh) talade om dessa ämnen, därefter grät han och fällde tårar, och gruppen grät också med Ali (fvmh). När de sa farväl till Hans Excellens sa de: ”Vi vittnar om ditt gudomliga efterträdarskap, ledarskap över folket och broderskap till Sändebudet (fvmh). Vi kommer att komma ihåg dina karaktärsdrag och bilden av dig. Väldigt snart kommer en representant att åka iväg till Rom och dess kung efter denna person från Quraysh (eller efter Abu Bakrs kalifat)[92]. Vi kommer att presentera bilden av profeterna (fvmd), er Profet (fvmh), dig, dina två söner Hassan och Hussein (fvmd) och din fru Fatima, världens kvinnors ledare, efter bilden av Hennes Excellens jungfru Maria för dem. Denna åminnelse kommer att vara säker hos oss. När vi träffar kungen kommer vi att meddela honom om vägledningens ljus och bevisen som du har placerat i våra hjärtan. Vi kommer att göra honom upplyst. Vi kommer att tala om din storhet och tålamod gentemot motgångarna som du drabbats av.

 

Utöver detta kommer vi att vara gränsvakter för din regering efter att vi återvänt, och även missionera åt dig och för att göra ditt jobb framgångsrikt. Vilket stort missöde detta är som har ägt rum, och vad länge det kommer att vara kvar! Vi ber Gud om din framgång och ihärdighet. Fred och Guds barmhärtighet och välsignelser över dig!

 

 

--------------------------

 

Tre förklaringar

1 – Angående denna boks källor, precis som vi nämnde i början av texten, så adderar vi ytterligare dokument från stora lärda och historiker som är experter på referenser:

 

a) Muhammed ibn Ali ibn Hussein ibn Musa Qumi, känd som ”Sheikh Sadoq” (d. 381 e.h.), har hämtat delar från Salmans bok från boken ”Al-Tawhid”, s. 286 och 316.

 

b) Abu Muhammed, Hassan ibn Abu al-Hassan Muhammed Dilami (d. 801 e.h.), har skrivit hela texten om Jathaliq i boken ”Irshad al-Qulob”, vol. 2, s. 299-315.[93]

 

c) Muhammed Baqir ibn Taqi, ”Allamah Majlisi” (d. 1111 e.h.), har hämtat delar av denna text i Bihar al-Anwar, vol. 3, s. 272, 328, 334 och vol. 10, s. 52-62 och vol. 41, s. 308, 309 och vol. 55, s. 9 och hela texten om Jathaliq i vol. 30, s. 53-82.

 

d) Mirza Hussein ibn Muhammed Taqi, känd som ”Muhaddith Nori” (d. 1320 e.h.), har registrerat hela Salmans bok i den djupa boken ”Nafs al-Rahman fi Fazail Salman”, s. 329 och s. 489-511, och nämnt kedjan av traditionens återberättare.

 

e) Allamah Sheikh Abdul Hussein Amini (d. 1390 e.h.) har skrivit delar av texten om Jathaliq i den magnifika boken ”Al-Ghadir”, vol. 7, s. 178-179.

 

f) Dr. Hussein Mujib Misri, har skrivit en sammanfattning om ”Khabar Jathaliq” i boken ”Salman Farsi, dar tarazoye adab wa tahqiq” som översatts till persiska av Hussein Yusefi Amuli, s. 214-215 på en sida.

 

2 – Jag har inte skådat en fullständig översättning av Salmans bok ännu. Därmed översatte jag hela boken från början till slut och förklarade kort på vissa ställen inom parentes, och har även adderat dokument från böcker tillhörande shia – och sunnimuslimer i fotnoterna.[94]

 

3 – Precis som det påpekades i början av texten så finns det punkter angående innehållet i Salmans bok och rapporten om Jathaliq som det går att diskutera och forska mer om, som lämnats för ett senare tillfälle.

 

Översatt från: http://www.hawzah.net/fa/Article/View/78151

 

 

 

Källa: Salmans bok

Översättning: Jacob Ibrahim

Utgivare: Imam Ali Islamic Center – Sweden

 
 
 
* fvmh: frid vare med honom och hans hushåll

 


[1] Louis Massignon (d. 31 oktober 1962) var en katolsk lärd inom islam.

[2] Salmane pak, s. 168-170.

[3] E.h. (efter hijra, utvandring) – Den muslimska kalendern börjar från det år som Profeten Muhammed (fvmh) och muslimerna utvandrade till Medina från Mecka efter att ha förföljts och förtryckts av polyteisterna.

[4] Al-Fahrast, s. 80.

[5] Al-Mu'alim al-'Ulama, s. 57.

[6] Al-Shi'ah wa Funon al-Islam, s. 67.

[7] Al-Awail, s. 563; Mu'alim al-'Ulama, s. 2.

[8] Bahjat al-Amal, vol. 4, s. 405.

[9] Jami' al-Rawat, vol. 1, s. 371.

[10] Qamos al-Rijal, vol. 4, s. 430.

[11] Irshad al-Qulob, vol. 2, s. 299-315.

[12] Bihar al-Anwar, vol. 30, s. 53-82.

[13] Nafs al-Rahman, s. 493-511.

[14] Al-Tawhid, s. 286 och 316.

[15] Referera till Nafs al-Rahman, s. 489-493.

[16] Den styrande klanen i Mecka som Profeten Muhammed (fvmh) tillhörde. Dock var majoriteten fientliga mot honom ända tills muslimerna erövrade Mecka och i slutet på hans välsignade liv.

[17] Lexikonet Dehkhoda, vol. 27, s. 187; Boken Hudod al-'Alam min al-Mashriq ila al-Maghrib, s. 23 och 186.

[18] Ordagrant: Hushåll. Ahl al-Bayt är ett uttryck för de som stod närmast Profeten p.g.a lydnad till Gud och honom och inte p.g.a. släktskap.

[19] Profeten Muhammeds (fvmh) stad. Han utvandrade dit från Mecka 13 år efter det han börjat predika som profet. Idag kan muslimer besöka hans helgedom i Profetens moské för att bl. a. visa respekt till honom.

[20] Den himmelska boken som profeten Jesus (fvmh) hade kommit med, alltså inte Bibeln eller Nya Testamentet som existerar idag.

[21] Tidigare anhängare till Profeten (fvmh) var den första kalifen, som endast sunnimuslimer accepterar. Han valdes att bli kalif i ett råd i Saqifa av ett fåtal personer bakom ryggen på Imam Ali (fvmh) och de som deltog i Profetens (fvmh)  begravningsprocess. Referera till: Sahih Bukhari, bok 8, volym 82, nr. 817; Sahih Bukhari, bok 64, kap. 38, nr. 4240, 4241.; Tarikh al-Yaqubi vol. 2. s. 114.

[22] Tidigare anhängare till Profeten (fvmh) som Abu Bakr själv valde att bli kalif efter honom och som endast sunnimuslimer accepterar.

[23] Tidigare anhängare till Profeten (fvmh) som av ett råd bestående av sex personer valdes att bli den tredje kalifen. Endast sunnimuslimer accepterar honom.

[24] Heliga Koranen – 38:26

[25] Heliga Koranen – 4:165

[26] Ordagrant: Hjälparna. Ansar är de som bodde i Medina och som glatt tog emot Profeten (fvmh) efter hans utvandring från Mecka och hjälpte de muslimska utvandrarna från Mecka med allt det de behövde.

[27] Heliga Koranen – 33:62

[28] Heliga Koranen – 2:124

[29] Heliga Koranen – 64:1

[30] Ett uttryck för ”den siste profeten”.

[31] Heliga Koranen – 53:11

[32] Heliga Koranen – 3:81

[33] Heliga Koranen – 3:81

[34] Heliga Koranen – 7:157

[35] Heliga Koranen – 4:80

[36] Heliga Koranen – 59:7

[37] Referering till 2:58 och 7:161.

[38] Sahih Muslim, vol. 5, s. 26; Kanz al-Ummal, vol. 1, s. 173.
قد خلفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وهما الثقلان : كتاب الله الثقل الأكبر حبل ممدود من السماء إلى الأرض سبب بأيديكم وسبب بيد الله عز وجل ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض
Denna autentiska hadith från Profeten Muhammed (S) har återberättats från över 30 av hans anhängare och nedtecknats av en stor skala av de sunnitiska lärda. Några av de välkända källorna inkluderar: 1. al-Hakim al-Naysaburi, al-Mustadrak`ala al-Sahihayn (Beirut), vol. 3, s. 109-110, 148, and 533). Han konstaterar att traditionen är korrekt enligt Bukharis och Muslims kriterier.; al-Dhahabi har bekräftat hans omdöme.; 2. Muslim, al-Sahih, (English translation), bok 031, nr. 5920-3; 3. al-Tirmidhi, al-Sahih, vol. 5, s. 621-2, nr. 3786 och 3788; vol. 2, s. 219.

[39] Heliga Koranen – 87:18-19

[40] Heliga Koranen – 4:163

[41] Heliga Koranen – 4:41

[42] Heliga Koranen – 13:43

[43] Heliga Koranen – 9:119

[44] أنا وهم كسفينة نوح في قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق

“1. al-Hakim al-Naysaburi, al-Mustadrak `ala al-Sahihayn, vol. 3, s. 151 och vol. 2, s. 343. Han nämner att den är korrekt enligt Muslims kriterier.; 2. al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, vol. 1, s. 71-72;3. Ibn Hajar al-Makki, al-Sawa’iq al-Muhriqa, s. 140. Han nämner att denna tradition har kommit från många återberättelsekedjor som stärker varandra.

[45] أنا بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده

Se: Sahih al-Bukhari, vol. 5, bok 59, nr. 700.

[46] Heliga Koranen – 41:42

[47] Heliga Koranen – 15:44

[48] Heliga Koranen – 15:44

[49] Heliga Koranen – 15:75

[50] Heliga Koranen – 35:41

[51] Heliga Koranen – 69:17

[52] Heliga Koranen – 7:188

[53] Heliga Koranen – 25:3

[54] Heliga Koranen – 35:41

[55] Heliga Koranen – 17:43

[56] Heliga Koranen – 58:7

[57] Heliga Koranen – 2:255

[58] Heliga Koranen – 40:7

[59] Majma' al-Bayan, vol. 10, s. 246.

[60] Heliga Koranen – 6:75

[61] Heliga Koranen – 29:64

[62] Heliga Koranen – 102:5-8

[63] Heliga Koranen – 18:101

[64] Heliga Koranen – 39:67

[65] Heliga Koranen – 28:88

[66] Heliga Koranen – 42:11

[67] Heliga Koranen – 2:119

[68] Heliga Koranen – 10:64

[69] Heliga Koranen – 9:33

[70] Ordg. Hassans fader, vilket var ett av Imam Alis (fvmh) smeknamn.

[71] Heliga Koranen – 6:44

[72] Samiri var en vilseledd man som bad Israels ättlingar att dyrka en guldkalv, vilket de också gjorde, trots att Moses broder och efterträdare Aron bad dem att inte begå polyteism.

[73] Heliga Koranen – 6:112

[74] Heliga Koranen – 21:111

[75] Heliga Koranen – 9:64

[76] Heliga Koranen – 9:65-66

[77] Imam Baqir (fvmh) sa även: "”Islam byggdes på fem saker: Bönen, skatten, fastan, vallfärden och förmyndarskapet (al-Wilayah)..” Usul al-Kafi, vol. 2, s. 21.

بنی الاسلام علی خمس: الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة...

[78] Heliga Koranen – 10:35

[79] Ibid.

[80] Ibid.

[81] Heliga Koranen – 45:23

[82] Kanz al-'Ummal, vol. 1, s. 238; Bihar al-Anwar, vol. 8, s. 12.

[83] Se sura 18 i den Heliga Koranen. [18:9] ANSER du att berättelsen om [de unga] männen i grottan och [deras sysslande med] Skrifterna är särskilt märklig bland [alla] Våra budskap?

[84] Ordet "al-Taqiyya" betyder bokstavligen: "Att dölja ens trosuppfattningar, idéer, känslor, åsikter eller strategier vid livshotande situationer, antingen nu eller i framtiden, för att rädda sig själv från fysiska eller psykiska skador.” För vidare info: http://www.al-islam.org/shiite-encyclopedia-ahlul-bayt-dilp-team/al-taqi...

[85] Enligt vad som är känt dröjde det 25 år efter Profetens (fvmh) bortgång tills Imam Ali (fvmh) blev kalif. Enligt experter i traditioner kan orsaken till valet av att säga 30 år vara avrundning till närmaste tiotal för enkelhetens skull, tryckfel eller att återberättaren gjort ett misstag.

[86] Dessa var fienderna i kriget Jamal. Jamal betyder kamel, och var den kamel som Profetens fru Aisha satt på när bl. a. hon och två tidigare stora kompanjoner Talha och Zubayr krigade mot muslimernas kalif Imam Ali (fvmh). De hävdade att Imam Ali (fvmh) var skyldig för mordet på Uthman, den tredje kalifen.

[87] Detta var en sekt som krigade mot muslimernas kalif Imam Ali (fvmh) i kriget Nahrawan.

Imamen (fvmh) har talat om detta i den tredje predikan i Nahj al-Balagha. Guds Sändebud (fvmh) har även sagt: "Efter mig kommer du att döda al-Nakithin, al-Qasitin och al-Mariqin." Ibn Abi al-Hadid säger även: "Denna rapport är ett av bevisen för Profetens (fvmh) profetskap. Sharh Nahj al-Balagha, vol. 1, s. 201.

[88] Dessa var Muawiyas armé från Damaskus som krigade mot muslimernas kalif Imam Ali (fvmh).

[89] I profeternas (fvmd) böcker: Farkhain al-Mustashhadin: Alltså Martyrernas kycklingar, som sagts om Hassan och Hussein (fvmd). Bihar al-Anwar, vol. 20, 84.  Farkh betyder även barn och spädbarn.

[90] Profeten (fvmh) har även talat om dessa ting sedan tidigare. Rabi' al-Abrar, vol. 2, s. 56.

Yazid, son till Muawiya, är ökänd för att ha beordrat mordet på Profetens dotterson, Imam Alis son Hussein (fvmh), som blev martyr i Karbala tillsammans med familjemedlemmar och anhängare under den heliga månaden Muharram.

[91] Heliga Koranen – 13:23

[92] Bihar al-Anwar, vol. 30, s. 84; Tafsire Qumi, s. 269.

[93] Al-Dhari'ah, ila Tasanif al-Shia, vol. 1, s. 517.