برگزاری نماز عید فطر در مرکز اسلامی امام علی (ع)

نماز عید فطر - مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
نماز عید فطر - مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
نماز عید فطر - مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
نماز عید فطر - مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
نماز عید فطر - مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
نماز عید فطر - مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
نماز عید فطر - مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
نماز عید فطر - مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
نماز عید فطر - مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
نماز عید فطر - مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012
نماز عید فطر - مرکز اسلامی امام علی (ع) - استکهلم 2012