اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان 1434

اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
بازدید آقای استفان آتفال وزیر امور مدنی سوئد از مرکز اسلامی امام علی (ع) در روز عید سعید فطر
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
اقامه نماز عید سعید فطر - رمضان - 1392 خورشیدی
سخنرانی وزیر امور مدنی و مسکن سوئد پس از اقامه نمار و خطبه
سخنرانی وزیر امور مدنی و مسکن سوئد پس از اقامه نمار و خطبه
سخنرانی وزیر امور مدنی و مسکن سوئد پس از اقامه نمار و خطبه
پس از پایان نماز ار نمازگزاران پذیرائی به عمل آمد.
بازدید آقای استفان آتفال وزیر امور مدنی سوئد از مرکز اسلامی امام علی (ع) در روز عید سعید فطر
بازدید آقای استفان آتفال وزیر امور مدنی سوئد از مرکز اسلامی امام علی (ع) در روز عید سعید فطر
بازدید آقای استفان آتفال وزیر امور مدنی سوئد از مرکز اسلامی امام علی (ع) در روز عید سعید فطر